Azure App Service

log webapp

Hướng dẫn cấu hình ghi log webapp

1. Tạo Container trong Blob Storeage Bước 1: Click Storage Account Bước 2: Click storage account đang có Bước 3: Click Blobs Bước 4: Click Container Bước 5: Điền Name và click OK Bước 6: Container sau khi tạo xong Bước 7: Container sau khi […]

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH MOUNT AZURE BLOB STORAGE VÀ AZURE LINUX APP SERVICE

Hướng dẫn cấu hình Mount Azure Blob Storage và Azure Linux App Service

1. Tạo Container trên Azure Blob Storage Bước 1: Click Storage accounts Bước 2: Click chọn một Storage Bước 3: Dưới Blob serv […]

Hướng dẫn cấu hình bảo mật cho Webapp sử dụng NSG

1. Tạo Virtual networks Bước 1: Từ Portal, click “Virtual networks” Bước 2: Click “Add” Bước 3: Điền các thông tin cho Virtual network và […]

Hướng Dẫn Publish Code Từ Visual Studio Lên Azure

Bước 1: Trong Solution Explorer, click chuột phải vào Project và chọn Publish Bước 2: Click New Profile… Bước 3: Trong Pick a public target, chọn App Service và Create New rồi click Publish Bước 4: Click Sign in Bước 5: Chọn tài khoản đăng nhập Azure Portal Bước 6: Trong Create App Service, chọn […]

Azure VM

Hướng Dẫn Publish Code Từ Visual Studio Lên Azure VM

Bước 1: Trên Azure VM, cấu hình DNS name label cho Azure VM Bước 2: Cài đặt Windows Deployment Services và start service Bước 3: Mở port 80 và 8172 Bước 4: Trong Solution Explorer, click chuột phải vào Project và chọn Publish Bước 5: Click New Profile… Bước 6: Trong Pick a public target, […]

web azure

Hướng Dẫn Triển Khai Web Sử Dụng Azure Webapp - Azure AQL

1. Tạo Azure SQL Database Bước 1: Trên Azure Portal, click SQL databases Bước 2: Click Add Bước 3: Trong PROJECTS DETAILS, lựa chọn các thông tin : Subscription Resource group Bước 4: Trong DATABASE DETAILS, điền các thông tin: Database name Server Trong trường hợp chư có Server, tiền hành tạo mới Server bằng […]