Azure Bastion

Azure Bastion

Azure Bastion là một dịch vụ quản lý Paas mới được Microsoft giới thiệu, dịch vụ này cung cấp các kết nối RDP/SSH, một loạt các bảo mật tới virtual machine trên Azure Portal thông qua SSL và không có bất kỳ một IP Public nào trên virtual machine.

Hướng dẫn cài đặt Azure Bastion

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG AZURE BASTION 1. Tạo Azure Bastion Step ScreenShot Trên azure portal, click All services, trong search box gõ Bastion. Cli...