Azure File Share

I. Sơ đồ kết nối

II. Các bước cấu hình Azure File Share

1. Tạo một File Share thông qua Azure Portal

Bước 1: Chọn một Storage Account trên Azure Portal
Bước 2: Click vào nút File Share
Bước 3: Điền Name Quota và click Create . Quota lớn nhất hiện nay là 5TB
Bước 4: Xem lại thông tin File Share
Bước 5: Upload một File
Bước 6: Browse đến File, click Upload
Bước 7: File đã được upload thành công

2. Sử dụng Azure File Share với hệ điều hành Windows

Mở powershell trên windows và gõ lệnh
net use Z: \\azuresharefile.file.core.windows.net\tsgfileshare /u:AZURE\azuresharefile fnGf73lzKkmkmG5Lk2t7Al4+ocO3w6bBfeSEt4Ivv6mSGIdBb1ZH54b3NcT7RM4+c8HXrqHBtiI3/GxleLdMew==
Kiểm tra ổ đã được map thành công

3. Sử dụng Azure File Share với hệ điều hành Linux

Bước 1: Sử dụng SSH client để kết nối đến máy chủ Linux, gõ lệnh sudo -i để change sang quyền root và thực hiện lệnh mount
sudo mount -t cifs //azuresharefile.file.core.windows.net/tsgfileshare [mount point] -o vers=3.0,username=azuresharefile,password=fnGf73lzKkmkmG5Lk2t7Al4+ocO3w6bBfeSEt4Ivv6mSGIdBb1ZH54b3NcT7RM4+c8HXrqHBtiI3/GxleLdMew==,dir_mode=0777,file_mode=0777,sec=ntlmssp
Sử dụng lệnh df -h để kiểm tra ổ đã được mount
Bước 2: Kiểm tra xem trong thư mục đã có File được đồng bộ chưa

III. Các bước cấu hình Azure File Sync

1. Chuẩn bị Windows Server để sử dụng Azure File Sync

Bước 1: Thực hiện disable Internet Explorer Enhanced Security Configuration và có thể re-enable sau khi server đã đăng ký xong,
 • Mở Open Server Manager và click Local Server
Bước 2: Trên Properties, lựa chọn IE Enhanced Security Configuration
Bước 3: Trong Internet Explorer Enhanced Security Configuration, lựa chọn Off cho AdministratorsUsers:

2. Deploy Storage Sync Service

Bước 1: Để triển khai một Storage Sync Service, đăng nhập vào Azure Portal, click Create a resource và search Azure File Sync.
 • Điền Name, Subscription, Resource group, Location
Bước 2: Click Create để tạo Storage Sync Service

3. Cài đặt Azure File Sync agent

Bước 1: Click Next
Bước 2: Chọn I accept the terms in the License Agreement và click Next
Bước 3: Chọn Azure File Sync và click Next
Bước 4: Thiết lập mạng qua Proxy (nếu cần thiết), click Next
Bước 5: Click Next
Bước 6: Click Install để bắt đầu cài đặt
Kết thúc quá trình cài đặt

4. Đăng ký Windows Server với Storage Sync Service

Bước 1: Update AzureRM bằng lệnh
Install-Module -Name AzureRM -AllowClobber
Click file ServerRegistration.exe tại C:\Program Files\Azure\StorageSyncAgent\ServerRegistration.exe. Click Sign in
Bước 2: Sau khi Sign in xong sẽ điền các thông tin
 • Azure Subscription: Subscription mà có chứa Storage Sync Service
 • Resource Group: rerourse group mà có chứa Storage Sync Service
 • Storage Sync Service: tên của Storage Sync Service mà muốn đăng ký
Đăng ký thành công

5. Tạo một Sync Group và một Cloud Endpoint

Bước 1: Để tạo một sync group, đăng nhập vào portal, tìm đến Storage Sync Service và lựa chọn +Sync group
Bước 2: Trong Sync group điền các thông tin
 • Sync group name: Tên của sync group được tạo. Tên phải là duy nhất trong Storage Sync Service
 • Subscription: subscription mà ở đó có thể triển khai Storage Sync Service
 • Storage account: cần lựa chọn storage account mà có chứa Azure file share
 • Azure file share: tên của Azure file share mà bạn muốn sync
Sync group đã tạo xong

6. Tạo một Server Endpoint

Bước 1: Click Sync Group mới tạo, chọn Add Server endpoint. Trong Add server endpoint cần điền các thông tin sau:
 • Registered server: tên của server mà bạn muốn tạo server endpoint
 • Path: Windows Server path để sync như là một phần của sync group
 • Cloud Tiering: enable hoặc disable cloud tiering.
 • Volume Free Space: Dung lượng còn trống để dự trữ trên volum mà Server endpoint đang đặt trên đó.
Server Endpoint đã được tạo xong
Bước 3: Sau khi thiết lập Sync sẽ nhìn thấy cùng file tại 2 endpoint

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá