Azure VM

Hướng Dẫn Cấu Hình Thay Đổi VNET Cho Azure VM

Hướng Dẫn Đặt Địa Chỉ IP Tĩnh Cho Máy Ảo Trên Azure

Hướng Dẫn Di Chuyển Azure VM Giữa Các Resource Group

Hướng Dẫn Tạo Máy Ảo Linux Sử Dụng SSH Key Pair

Hướng Dẫn Tạo Azure VM Mới Từ OS DISK Của Azure VM Cũ

Hướng Dẫn Tạo Máy Ảo Trên Azure Portal

Hướng Dẫn Tạo Virtual Networks Trên Azure

Hướng Dẫn Tạo Thêm Ổ Cứng Cho Máy Ảo Trên Azure