HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH AZURE BACKUP VM

1. Tạo Recovery Services vault

Bước 1: Đăng nhập vào Azure Portal và click All services

Bước 2: Trong All services  gõ recovery services và lựa chọn Recovery Services vaults

Bước 3: Trên Recovery Services vaults, click Add

Bước 4: Điền các thông tin:

  • Subscription
  • Resource group
  • Vault name
  • Region

 

Click Review + create

Bước 5: Click Create để tạo Recovery services vault

Bước 6: Revocery services vault sau khi tạo xong

2. Cấu hình backup VM

Bước 1: Trên Azure Portal, click Virtual machines

Bước 2: Click VM cần backup

Bước 3: Trong Operations, click Backup

Bước 4: Trong Recovery Services vault, nếu đã có một vault chọn Select existing

Nếu chưa có một vault, chọn Create new

Bước 5: Trong Choose backup policy :

  • Nếu sử dụng DefaultPolicy, backup VM mỗi ngày một lần và lưu trong 30 ngày
  • Lựa chọn một existing backup policy nếu đã tạo trước đó
  • Tạo mới một backup policy , click Create (or edit) a new policy

 

Ví dụ chọn DefautPolicy

Bước 6: Click Enable Backup

Bước 7: Nếu muốn backup manual , click Backup now

Bước 8: Click OK

Bước 9: Backup sau khi hoàn thành

3. Restore Azure VM

Bước 1: Click Virtual Machines cần Restore

Bước 2: Trong Operations , click Backup

Bước 3: Click Restore VM

Bước 4: Chọn restore point và click OK

Bước 5: Trong Restore configure :

  • Create new : restore thành một VM mới
  • Replace existing: restore thành một VM thay thế VM đang tồn tại

 

Click OK

Bước 6: Click Restore

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá