Hướng Dẫn Migrate MYSQL Từ On-premise Lên Azure Database For MYSQL

1. Convert MyISAM to INNODB

Nếu database đang sử dụng storage engine là MyISAM, sẽ phải thực hiện bước convert chuyển sang storage engine là INNODB.
 
Sử dụng câu lệnh sau để convert trực tiếp trên DB:
 
SET @DATABASE_NAME = ‘Tên Database’;
 
SELECT  CONCAT(‘ALTER TABLE `’, table_name, ‘` ENGINE=InnoDB;’) AS sql_statements
FROM    information_schema.tables AS tb
WHERE   table_schema = @DATABASE_NAME
AND     `ENGINE` = ‘MyISAM’
AND     `TABLE_TYPE` = ‘BASE TABLE’
ORDER BY table_name DESC;
 
Sử dụng câu lệnh sau để show storage engine :
 
SHOW TABLE STATUS from yourDatabaseName LIKE ‘yourTableName’;

2. Sử dụng công cụ MySQL Workbench để migrate Schema

Bước 1: Download MySQL Workbench và cài đặt
Link: https://www.mysql.com/products/workbench/
Bước 2: Giao diện của MySQL Workbench sau khi cài đặt xong
Bước 3: Click Database – Migration Wizard…
Bước 4: Click Start Migration
Bước 5: Điền các thông tin về source database và lick Test Connection
 
Test kết nối thành công, click Next
Bước 6: Chọn Schema muốn migrate và click Next
Bước 7: Lựa chọn tất cả các bảng, views và routines mà phù hợp cho migration và click Next

3. Migrate MySQL Database

Bước 1: Trên Azure Portal, search và click Azure Database Migration Services
Bước 2: Click Add
Bước 3: Điền và chọn các thông tin về Migration service name, Location, Pricing tier
 
Chú ý: Pricing tier phải chọn premium để có thể migration online
 
Click Networking
Bước 4: Chọn Subnet phù hợp và click Review + create
Bước 5: Review thông tin và click Create
Bước 6: Click New Migration Project để tạo một Project cho migration
Bước 7: Điền và chọn các thông tin:
  • Project name
  • Source server type
  • Target server type
Click Create and run activity
Bước 8: Thêm 2 dòng : log-bin=mysql-binserver-id=1 vào file my.cnf để enable binary log
Bước 9: Điền thông tin về source data và click save
Bước 10: Sau khi source data được hiển thị, click Save
Bước 11: Điền thông tin Target và click Save
Bước 12: Click Save
Bước 13: Click Save
Bước 14: Điền Activity name và click Run migration
Bước 15: Quá trình migration đang diễn ra
Bước 16:  Khi trong Migration details hiển thị Ready to cutover, click vào Database name
Bước 17: Click Start Cutover
Bước 18: Tích chọn Confirm và click Apply

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá