Hướng Dẫn Migrate SQL Server Từ On-premise Lên Azure SQL Single Database

1. Thực hiện Discover phase

Mục tiêu của discover phase  để xác định các dữ liệu nguồn đang tồn tại và chi tiết về các tính năng đang sử dụng để hiểu biết tốt hơn về dữ liệu nguồn và từ đó lên kế hoạch để migration. Phase này sẽ scan để xác định tất cả SQL Server Instance cùng với phiên bản SQL và các tính năng đang sử dụng.
Bước 1: Download Microsoft Assessment and Planning Toolkit
Link : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7826
 
Bước 2: Click đúp vào bộ cài và click Run để bắt đầu cài đặt
Bước 3: Click Next
Bước 4: Click “I accept the terms in the License Agreement” và click Next
Bước 5: Click Next
Bước 6: Click Install để bắt đầu cài đặt
Bước 7: Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt
Bước 8: Bật phần mềm và cick Database
Bước 9: Sau khi click “Collect inventory data”. Click “Create/Select database”
Bước 10: Điền tên cho inventory database và click OK
Bước 11: Click “Collect inventory data”
Bước 12: Chọn các option liên quan đến database và click Next
Bước 13: Lựa chọn như hình bên và click Next
Bước 14: Điền thông tin truy cập máy chủ hoặc database và click Save and New
Bước 15: Điền tên máy chủ và thông tin đăng nhập của máy chủ và click Save and New
Bước 16: Click Finish
Bước 17: Quá trình Discover đang diễn ra
Bước 18: Quá trình Discover đã hoàn thành, click Close
Bước 19: Như vậy đã discover ra một Instance trên SQL Server 2014
Bước 20: Các Service đang sử dụng
Bước 21: License đang sử dụng
Bước 22: Click chọn report để xem các thông số chi tiết sau khi discover

2. Thực hiện Assess và Convert

Khi dữ liệu nguồn đã được discover, bước tiếp theo là thực hiện đánh giá On-premise SQL Server Instance để migrate tới Azure SQL Database. Sử dụng công cụ Data Migration Assistant để đánh giá nguồn dữ liệu trước khi thực hiện migrate lên Azure.
Trong trường hợp migrate từ MS SQL Database lên Azure SQL Database thì không phải sử dụng bước convert.
Bước 1: Download Data Migration Assistant và Net Framework
Link:https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=53595
Bước 2: Sau khi cài đặt xong Net Framework. Click Run để bắt đầu cài đặt Data Migration Assistant
Bước 3: Click Next
Bước 3: Chọn “I accept the terms in the License Agreement” và click Next
Bước 4: Click Install để bắt đầu cài đặt
Bước 5: Click Finish để kết thúc quá trình cài đặt Data Migration Assistant
Bước 6: Bật phần mềm Data Migration Assistant
Bước 7: Điền tên trong Project name và click Create
Bước 8: Click Next
Bước 9: Điền và chọn các thông tin:
 • Server name
 • Authentication type
 • Username
 • Password
 
Click Connect để kết nối
Bước 10: Chọn database muôn thực hiện migrate và click Add
 
Sau đó click Start Assessment
Bước 11: Kết quả sau khi thực hiện Assess. Tool sẽ chỉ ra các service không phù hợp trên Azure và các recommend để khắc phục

3. Thực hiện Migration Schema

Sau khi đã thực hiện các bước trong Pre-Migration, tiếp theo sẽ thực hiện migration Schema và data, sử dụng Data Migration Assistant (DMA) để migrate Schema tới Azure SQL Database.
Bước 1: Mở Data Migration Assistant, sau đó điền và lựa chọn các thông tin:
 • Project name
 • Source server type
 • Target server type
 • Migration scope
 
Click Create
Bước 2: Điền các thông tin để kết nối Database Server và click Connect để kết nối
Bước 3: Chọn Database cần Migrate và click Next
Bước 4: Điền thông tin để kết nối đến Azure SQL Database và click  Connect
 
Click Next
Bước 5: Click “Generate SQL script”
Bước 6: Click “Deploy schema” để deploy schema lên Azure

4. Thực hiện Migration Data

Bước 1: Đăng ký Microsoft.DataMigration resource provider
 
Trên Portal, click Subsciption à Resource providers
Bước 2:migration để tìm kiếm
Bước 3: Click Microsoft.DataMigration và click Register
Đã đăng ký xong
Bước 4: Mở Azure Database Migration Services, click Add
Bước 5: Điền và chọn các thông tin như hình bên, click Networking để cấu hình network
Bước 6: Chọn VNet phù hợp và click Review + create
Bước 7: Review lại các thông tin và click Create
Bước 8: Click New Migration Project
Bước 9: Chọn và điền các thông tin:
 • Project name
 • Source server type
 • Target server type
 • Choose type of activity
 
Click Create and activity
Bước 10: Điền thông tin Source SQL Server và click Save
Bước 11: Điền thông tin Azure SQL Database và click Save
Bước 12: Map giữa source database và destination database
 
Click Save
Bước 13: Chọn các tables cần migrate và click Save
Bước 14: Trong Activity name điền một tên cho migration activity
 
Review các thông tin và click Run migration
Bước 15: Quá trình migration đang diễn ra
Quá trình Migration đã hoàn thành

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá