Hướng Dẫn Tạo Standard Public Load Balancer

I. Tạo Basic Load Balancer

Bước 1: Trên Azure Portal, trong search box gõ load balancer. Sau đó kết quả hiện ra, click Load balancers
Bước 2: Click Add để bắt đầu tạo Load Blancer
Bước 3: Trong PROJECT DETAILS điền các thông tin:
 • Subscription
Resource group
Bước 4: Trong INSTANCE DETAILS điền và lựa chọn các thông tin:
 • Name
 • Region
 • Type
SKU
Bước 5: Trong PUBLIC IP ADDRESS điền và lựa chọn các thông tin:
 • Public IP address
 • Public IP address name
 • Assigment
 • Availability zone
Click Review + create
Bước 6: Review lại thông tin và click Create để để bắt đầu khởi tạo
Bước 7: Load Balancer sau khi tạo xong

II. Tạo back-end server

1. Tạo virtual network

Bước 1: Trên Azure Portal, click Virtual networks
Bước 2: Click Add
Bước 3: Điền các thông tin:
 • Name
 • Address space
 • Subscription
 • Resource group
 • Location
 • Subnet Name
 • Address range
Click Create
Bước 4: Virtual networks sau khi tạo xong

2. Tạo virtual machine (Tạo tối thiểu 02 VM)

Bước 1: Click Virtual machines
Bước 2: Click Add
Bước 3: Trong PROJECT DETAILS lựa chọn các thông tin:
 • Subscription
Resource group
Bước 4: Trong INSTANCE DETAILS điền các thông tin:
 • Virtual machine name
 • Region
 • Availabilty options
 • Availability zone : chọn Zone 1
 • Image
size
Bước 5: Trong ADMINISTRATOR ACCOUNT điền các thông tin:
 • Username
 • Password
Confirm password
Bước 6: Trong INBOUND PORT RULES , mở port cần thiết để truy cập quản trị (việc này có thể làm sau khi đã tạo xong máy ảo )
Bước 7: Nếu muốn tạo thêm disk cho VM, click Create and attach a new disk
Bước 8: Trong Network Interface, điền và lựa chọn các thông tin :
 • Virtual network
 • Subnet
 • Public IP
 • NIC network security group
Bước 9: Trong NETWORK INTERFACE
điền và lựa chọn các thông tin:
 • Virtual network
 • Subnet
 • Public IP
 • NIC network security group
Click Review + create
Bước 10: Trong LOAD BALANCING
 chọn Yes
Bước 11: Trong LOAD BALANCING
SETTINGS, lựa chọn các thông tin:
 • Load balacing options
 • Select a load balancer
Select a backedn pool
Bước 12: Review thông tin và click Create
Bước 13: Các VM sau khi tạo xong

3. Mở NSG Rule cho các VM (Mở port 80 ch 02 VM)

Bước 1: Trong search box,  gõ NSG
Click Network security groups
Bước 2: Chọn NSG với VM cần mở port
Bước 3: Click Inbound security rules
Bước 4: Click Add
Bước 5: Điền các thông tin và click Add

III. Tạo Resource cho Load Balancer

1. Tạo Backend address pool

Bước 1: Click vào Load Balancer
Bước 2: Click Backend pools
Bước 3: Click Add
Bước 4: Các VM sau khi được add vào pool

2. Tạo health probe

Bước 1: Click load balancer
Bước 2: Click Health probes
Bước 3: Click Add
Bước 4: Tại Add health probe, điền các thông tin:
 • Name
 • Protocol
 • Port
 • Path
 • Interval
Unhealth threshold
Health probe sau khi tạo xong

3. Tạo Load Balancer Rule

Bước 1: Click load balancer
Bước 2: Click Load balancing rules
Bước 3: Click Add
Bước 4: Trên Add load balancing rule, điền và lựa chọn các thông tin:
 • Name
 • Frontend IP address
 • Protocol
 • Port
 • Backend port
 • Backend pool
 • Health probe
Click OK
Bước 5: Rule sau khi tạo xong

IV. Test Load Balancer

Bước 1: Mở trình duyệt Web và gõ địa chỉ của Load Balancer
Trên trình duyệt web hiển thị đang truy cập vào VM01
Bước 2: Mở trình duyệt Web và gõ địa chỉ của Load Balancer
Trên trình duyệt web hiển thị đang truy cập vào VM02

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá