ProSSD#FREE

 • 200MB SSD
  ?
 • 5GB băng thông
  ?
 • 0 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 400MB RAM
  ?


ProSSD#1

5,000đ
1 tháng

 • 900MB SSD
  ?
 • Unlimited băng thông
  ?
 • 0 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 768MB RAM
  ?


ProSSD#2

25,000đ
1 tháng

 • 1.5GB SSD
  ?
 • Unlimited băng thông
  ?
 • 1 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?


ProSSD#4

80,000đ
1 tháng

 • 6GB SSD
  ?
 • Unlimited băng thông
  ?
 • 9 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?


ProSSD#5

120,000đ
1 tháng

 • 9GB SSD
  ?
 • Unlimited băng thông
  ?
 • 12 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?