CHEAP

300,000đ

Hai mẫu logo khác nhau
Thời gian hai ngày
Hai lần chỉnh sửa trên mẫu đã mua
File logo .png và .ai

BUSINESS

550,000đ

Bốn mẫu logo khác nhau
Thời gian ba đến năm ngày
Ba lần chỉnh sửa trên mẫu đã mua
File logo .png và .ai

PROFESSIONAL

750,000đ

Sáu mẫu logo khác nhau
Thời gian năm đến bảy ngày
Bốn lần chỉnh sửa trên mẫu đã mua
File logo .png .ai và eps

PROMAX

950,000đ

Một logo vẽ lại theo bản vẻ tay/theo yêu cầu
Thời gian nặm đến bảy ngày
Ba lần chỉnh sửa miễn phí
File logo .png .ai .eps và .pdf