Tạo Tickets Hỗ Trợ Kỹ Thuật Trên MPN Portal

Gold Support Benefit
Microsoft Product Support – 20 incidents
Signature Product Support – không giới hạn số incidents
Hỗ trợ 50 giờ support
Hết hạn:
23/08/2021

I. Kích hoạt MPN Technical Benefits

  • Sau khi chọn Activate, xem Access ID & Contract ID. Access ID & Contract ID được dùng để tạo ticket hỗ trợ sản phẩm Azure**, Dynamic 365 và các sản phẩm on-premise.
 
*Quá trình kích hoạt có thể kéo dài trong 5 business day
**Các đối tác tham gia chương trình CSP có thể chọn gói hỗ trợ “Cloud Solution Provider” cho Azure.

II. Tạo tickets

1. Contact bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

1.1.Cloud products

Đối với các dịch vụ cloud như Azure/ Dynamic 365…Partner sử dụng Ủy quyền từ khách hàng để tạo tickets thay khách hàng.
Step 1: Thiết lập quyền quản trị được ủy quyền
1. Kích hoạt đặc quyền quản trị được ủy quyền (DAP) ở cấp khách hàng
a. Được bật theo mặc định cho nhà cung cấp CSP và Indirect Partner- tham khảo tại Azure CSP Delegate administration
b. Đối với khách hàng: Yêu cầu ủy quyền và gửi email cho Global Admin của khách hàng – tham khảo tại: More information
2. Chỉ định vai trò bảo mật Admin/ Helpdesk Agent cho người dùng để hỗ trợ khách hàng
Step 2: Tạo yêu cầu hỗ trợ
  1. User Admin/ Helpdesk Agent của partner chọn Customer trong Partner Center-> chọn workload liên quan như Azure, Dynamics 365… và tạo một yêu cầu mới
  1. Chọn Partner dashboard> Support > Customer requests
  1. Portal về sản phẩm liên quan được mở và một ticket hỗ trợ được tạo trên tenant của khách hàng
Đối với Azure và Dynamics 365, các đối tác cần Access ID và Contract ID for Signature Cloud Support  – xem thêm tại 2904733.

2. On-premise products incidents

Với các sản phẩm Om-premise, không có tickets hỗ trợ được ủy quyền từ Khách hàng, Partner tạo tickets hỗ trợ incidents dựa trên thông tin của mình,

  1. Sử dụng bất kỳ tài khoản MSA hoặc AAD nào để đăng nhập vào Support for Business và tạo support request
 
  1. Thêm support contract trên  Support for Business portal, chọnGet started ->1. Product Selection, 2. Issue details. Để thêm support contract, cần có Access ID và Contract ID. Xem thêm tại  2904733 
 
  1. Support Plan là nơi thêm support contract hoặc mua support incident
  • Khi lựa chọn Add Contract, nếu contract mới chưa hiển thị, quay lại-> tiếp tục trên trang hoặc mở lại trình duyệt, xem thêm tại 4023619
 
  • Partner On-Premise Product Support Incidents được dùng cho 2 phiên bản sản phẩm mới nhất. Đối với các phiên bản cũ hơn, partner cần mua incident support: 4032154
 
  • Nếu partner cần mua incident support
+Step 1: Chọn ngôn ngữ/quốc gia ở dưới dùng bên trái của trang
+MSA sign-in và thanh toán incident support bằng thẻ tín dụng: Pay per Incident (PPI). Xem thêm tại: 4490370

Contact support

https://partner.microsoft.com/support là đầu mối duy nhất để Partner liên hệ về các vấn đề như MPN program, Licence activation, Partner Center migration, Technical issues.

2.Contact technical presales & các dịch vụ triển khai

Support dành cho các partner đang tìm cách xây dựng khả năng kỹ thuật của mình nhanh hơn để tăng doanh số bán hàng, triển khai hiệu quả hơn và tăng tốc phát triển ứng dụng tốt hơn.
Truy cập Technical Presales & Deployment Services support portal và điền các thông tin cần thiết
 https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/mpn/membership/benefits/technical/createadvisoryhours-servicerequest

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá